1. Grupa: Kampania Bohater

Tytuł: Kampania Bohater

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-11-30

kwota dotacji: 4000,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja harcerzy i mieszkańców Warki wokół historii postaci Józefa Manczarskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone takie działania jak: Wydanie zbeletryzowanego pamiętnika Józefa Manczarskiego, wycieczka do miejsca związanego z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Warka, Rajd śladami Powstania Styczniowego wraz z występami fabularnymi po drodze, utworzenie tablicy pamiątkowej na ulicy  J. Manczarskiego, happening dla rodzin mieszkających przy ul. Manczarskiego.

 1. Grupa: Inicjatywa Na Rzecz Pięknego Końca Świata

Tytuł: Ławeczka.

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-08-31

kwota dotacji: 3000,00 zł

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami i zbudowanie silnych pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcem a miejscowością. W ramach realizacji projektu 10 mieszkańców Bończy otrzyma materiał na ławeczkę, którą wykona i ustawi przed swoim domem. Dla dzieci i młodzieży odbędzie się konkurs fotograficzny z ławeczką w tle wraz z wystawą zwycięskich prac, powstanie również profil na Facebooku wsi ze zdjęciami mieszkańców oczywiście z ławeczkami. Tradycyjnie odbędzie się również festyn wiejski.

 1. Grupa: Grupa teatralna „AKCJA” przy Gminny Dom Kultury w Chynowie

Tytuł: „Jest takie miejsce, taki kraj …. „

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-11-30

kwota dotacji: 5500,00 zł

Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów poprzez budowanie więzi lokalnej i integracji międzypokoleniowej, a także promowanie roli rodziny w uczeniu patriotyzmu. Głównym założeniem projektu jest lokalne uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę  W ramach projektu odbędą się pikniki patriotyczne z grupą rekonstrukcyjną w czterech miejscowościach Chynów, Sułkowice, Drwalew, Watraszew, ponadto lekcje historii dla najmłodszych, przegląd piosenki żołnierskiej i patriotycznej dla grup senioralnych, konkurs „Kocham Cię Polsko!” koncert patriotyczny oraz wieczór z poezją patriotyczną.

 1. Grupa: Grupa inicjatywna z Miedzechowa

Tytuł: Wybudujmy razem altanę

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-09-15

kwota dotacji: 4500,00 zł

Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej (zarówno dzieci jak i dorosłych) oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich i rodzinnych poprzez stworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań – altany z ławkami w otoczeniu krzewów. Prace w ramach projektu będą polegały na: przygotowaniu terenu pod altanę, budowie altany  przez mieszkańców, budowie ławek, zasadzeniu krzewów, ułożeniu kostki wewnątrz altany oraz wykonanie bezpiecznego paleniska pod ognisko. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany piknik rodzinny z Konkursem na najlepsze ciasto/potrawę oraz międzypokoleniowy mecz w piłkę nożną.

 1. Grupa: Ochotnicza Straż Pożarna w Sielcu

Tytuł: SZUKAMY ŚLADÓW HISTORII SIELCA

Realizacja:  2018-06-15 – 2018-09-30

kwota dotacji: 5000,00 zł

Głównym celem projektu jest współpraca międzypokoleniowa I integracja społeczności lokalnej wokół tradycji i historii Sielca. W ramach projektu zaplanowano: spotkanie z historykiem, zbieranie informacji i wydanie folderu o wsi Sielec, piesza wycieczka wraz ze zrobieniem fotorelacji do folderu, uporządkowanie i zadbanie o miejsce pamięci w Sieleckim lesie, zagospodarowanie terenu wokół OSP – posadzenie krzewów oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej wraz z kapsułą, Dzień Rodziny z historią w tle oraz piknik rodzinny na zakończenie projektu.

 1. Grupa: Klub Gier i Fantastyki GROFAN przy Grójecki Ośrodek Kultury

Tytuł: Geek Expansion 3.0 Konwent Gier i Fantastyki

Realizacja: 2018-07-01 – 2018-12-31

kwota dotacji: 5000,00 zł

Celem projektu jest integracja i pokazanie alternatywy dla spędzania wolnego czasu wspólnie z rodzina i znajomymi  poprzez gry planszowe, gry bitewne, sesje gier fabularnych, a tym samym propagowanie twórczości fantasy oraz science-fiction.  Działania to spotkania z GEEK-ami – w szkołach na terenie gminy Grójec oraz we współpracy z lokalnymi organizacjami, konkurs plastyczny „Duchy w naszych sadach” – z okazji Halloween, Konwent gier i fantastyki GEEK EXPANSION 3.0, Zabawa cosplayowa, cykl niedużych turniejów gier wideo w Pracowni Orange w Grójcu.

 1. Grupa: Mieszkańcy wsi Michalczew

Tytuł: Michalczew pięknieje – spotkajmy się nad stawem

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-09-30

kwota dotacji: 4000,00 zł

Celem projektu jest zacieśnienie więzi między mieszkańcami poprzez wspólną pracę przy zagospodarowaniu terenu wokół stawu wiejskiego. Parce będą polegały na uprządkowaniu terenu, posadzeniu krzewów i ustawienie ławek, a także odnowienie wiaty przystankowej obok stawu przez dzieci i młodzież. Na zakończenie odbędzie się piknik rodzinny z atrakcjami, który będzie świętowaniem nowego miejsca spotkań i integracją mieszkańców.

 1. Grupa: Sołectwo Goszczyn

Tytuł: SOŁTYSÓWKA – ZIELONA ŚWIETLICA

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-10-15

kwota dotacji: 5000,00 zł

Celem projektu jest polepszenie więzi, integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Goszczyn poprzez wspólną pracę przy budowie altany oraz organizację różnych spotkań połączonych np. z prelekcją nt. ochrony przed kleszczami,  bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Działania w projekcie to: uprzątnięcie tereny, budowa altany, wykonanie wylewki betonowej, paleniska pod ognisko i grilla oraz ławek i stolików, a na koniec piknik rodzinny.

 1. Grupa: Grupa nauczycieli przy Publicznej Szkole Podstawowej w Drwalewie

Tytuł: „Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina”

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-10-31

kwota dotacji: 5000,00 zł

Głównym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez uczenie się zdrowego odżywiania, ale także wzajemne poznania się i integracja mieszkańców okolicznych miejscowości poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób. Główne działania to: Festyn Rodzinny „Zdrowa rodzina -Szczęśliwa rodzina”, warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z dietetykiem, zajęcia nordic walking a także zajęcia zumby.

 1. Grupa: Sołectwo Gośniewice

Tytuł: Aktywne Gośniewice

Realizacja: 2018-06-17 – 2018-09-30

kwota dotacji: 4500,00 zł

Celem głównym projektu jest integracja rodzin z dziećmi i mieszkańców przy wspólnej pracy nad budową wiejskiego placu zabaw na terenie przy OSP Gośniewice, czyli miejsca spotkań dla dzieci. Działania obejmują: wydzielenie i przygotowanie terenu pod plac zabaw, zakup i ustawienie urządzeń placu, wykonanie piaskownicy, przygotowanie tablicy z regulaminem. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik rodzinny jako uroczyste otwarcie placu zabaw.

 1. Grupa: Rada Rodziców przy PSP w Watraszewie

Tytuł: „DZIAŁAJMY RAZEM I UCZMY SIĘ OD SIEBIE W WATRASZEWIE”

Realizacja: 2018-09-01 – 2018-12-30

kwota dotacji: 4500,00 zł

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, założeniem projektu jest, aby dzieci uczyły się od seniorów a seniorzy od dzieci.  Projekt rozpocznie się od pikniku integracyjnego pod hasłem „Święto pieczonego ziemniaka”, następnie odbędzie się cykl spotkań międzypokoleniowych m.in. Szkoła dawniej i dziś, dzieci uczą seniorów j. angielskiego i korzystania z Internetu, festiwal szarlotki i przetworów rozmaitych. W ramach projektu również międzypokoleniowe Andrzejki oraz Wigilia wraz z warsztatami kulinarnymi i rękodzielniczymi, a także odwiedziny u starszych mieszkańców Watraszewa.

 1. Grupa: Mieszkańcy wsi Konary

Tytuł: Plac zabaw dla dzieci we wsi Konary

Realizacja: 2018-06-15 – 2018-09-15

kwota dotacji: 4500,00 zł

Głównym celem projektu jest integracja rodzin i mieszkańców wsi Konary poprzez wspólne stworzenie miejsca spotkań i placu zabaw. Powstały plac zabaw pozwoli spełnić marzenia dzieci i ich rodziców. Działania polegać będą na; przygotowaniu terenu, zakupie urządzeń na plac zabaw oraz ustawieniu tablicy z Regulaminem. Na zakończenie zostanie zorganizowany piknik rodzinny.

 1. Grupa: Grójeckie Forum Kulturalno-Charytatywne Alfa

Tytuł: Grójecka Akademia Filmowa „CHAPLIN”

Realizacja: 2018-09-03 – 2018-12-30

kwota dotacji: 4000,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży z Gminy Grójec poprzez edukację filmową. Projekt polega na organizacji cyklu wykładów wraz z pokazem filmów kluczowych dla historii kina światowego oraz polskiego, o wysokim walorze artystycznym. Wykłady dotyczyć będą między innymi zagadnień technicznych. Odbiorcami projektu będą uczniowie szkół średnich oraz słuchacze Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego.

 1. Grupa: Stowarzyszenie Seniorów ,,PoKUSa”

Tytuł: ,,Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – Senior + Junior  fajna sprawa, bo w tym cała jest zabawa

Realizacja: 2018-06-16 – 2018-12-15

kwota dotacji: 3000,00 zł

Celem projektu jest integracja i zacieśnianie więzi między seniorami i wnukami, a także całymi rodzinami poprzez szereg działań przygotowanych przez seniorów z gminy Jasieniec – warsztaty rękodzielnicze, wycieczki rowerowe oraz wycieczka do zaprzyjaźnionego Młynu Gostomia, spotkania z muzyką oraz Konkurs fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna Gmina Jasieniec dla wnuków i dziadków”. Seniorzy chcą utworzyć przestrzeń, w której  Senior i Junior znajdzie dla siebie miejsce, miło i ciekawie spędzi czas.

 1. Grupa: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Aktywności Lokalnej „ANIMATOR”

Tytuł: Pobawmy się w cyrk…

Realizacja: 2018-07-01 – 2018-12-31

kwota dotacji: 3000,00 zł

Projekt ma na celu przybliżenie metod pedagogiki cyrku nauczycielom, animatorom kultury i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą, zaś w odniesieniu do dzieci i młodzieży – rozwijanie zdolności, zainteresowań i kompetencji społecznych. Głównymi działaniami w projekcie są wakacyjne warsztaty cyrkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi dla dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzenie Letniej Szkółki Cyrkowej na Wareckim Rynku. Finałem projektu będzie cyrkowe show podczas imprezy mikołajkowej w CeSiR. Pedagogika cyrku to oryginalna forma twórczej aktywności. Podczas warsztatów cyrkowych uczestnicy odszukują i rozwijają swoje talenty, nabywają umiejętności pracy w grupie, poznają podstawy aktorstwa, żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantomimy oraz klaunady.

 1. Grupa: Lokalni Inicjatorzy Działań Wszelakich

Tytuł:  Wspomnienia dziadka i 40 – latka.

Realizacja: 2018-06-18 – 2018-11-30

kwota dotacji: 3000,00 zł

Celem głównym projektu jest pogłębianie relacji międzypokoleniowych i sąsiedzkich we wsi Machcin poprzez zorganizowanie wystawy oraz filmu o historii miejscowości. W ramach projektu grupa inicjatywna zachęci mieszkańców do przekazania fotografii i dokumentów ilustrujących zmiany w miejscowości na przestrzeni lat, przeprowadzi wywiady z najstarszymi mieszkańcami. Ponadto zostanie zorganizowana wycieczka do Warszawy (Belweder, Muzeum PRl-u). Wydarzeniem podsumowującym będzie wieczorne spotkanie trzech pokoleń – otwarcie wystawy oraz wspólne śpiewanie piosenek o tematyce patriotycznej.