DLA ORGANIZACJI

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Już 10 maja zamknięcie naboru do Działaj Lokalnie!

Uwaga! Przypominamy o terminie składania wniosków do Działaj Lokalnie. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. do 10 maja do godz.24:00 czeka na projekty aktywizujące mieszkańców przy realizacji działań na rzecz dobra wspólnego. Wnioski składamy w formie elektronicznej przez mail lub generator wniosków (zalecane). O dotację do 5500,- zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Aby złożyć wniosek….